Fåglar vid Kojtasjön och Mellansjön

Fågelliven präglas i högsta grad av sjöarnas historia med de sjösänkningar som har gjorts. På 1970-talet var Kojtasjön en av länets förnämsta fågellokaler med en lång rad häckande fåglar. Idag är antalet väsentligt lägre, troligen beroende på att kreatursbetet upphört och att vattenkvaliteten periodvis varit dålig.

Områden som tidigare hade låg vegetation täcks idag av de över meterhöga växterna kaveldun, vass, jättegröe och rörflen. Många fågelarter har här svårt att hitta lämpliga häckplatser och att finna föda. Trana och grågås har däreot gynnats. En slående skillnad mellan 1970-talet och idag är avsaknaden av skrattmåskolonier. Bara i Kojtasjön fanns en koloni på 200 par. Skrattmåskolonier gynnar andra fågler då rovfåglar skräms bort.

Sjöarna besöks under flyttning och vid födosök av sångsvan, storskrake, havsörn, fiskgjuse och skarv. Stora flockar av grågäss förekommer periodvis

Trana - sagofågeln

I mars kan man höra tranans fantastiska trumpetande och se deras dansande. Vid häckningstid kan du se dem skyggt smygande nära boet.

Tranedagen, den 25 mars, är en gammal tradition i östra Småland. Då skall barnen lägga ut en mössa eller hänga upp en strumpa så fylls den med godis av tranan som kommer söderifrån.

Trana. Foto: Per Darell

Grågås - Mårten gås

Grågåsen har varit häckfågel i sjöarna sedan mitten av 1960-talet. Den var tidigare ovanlig i landet men har nu kat explosionsartat och hundradubblats på femtio år. Under höst och vår kan du se stora flockar av flyttande gäss, srskils i Kojtasjön.

Grågås. Foto: Per Darell

Enkelbeckasin - himlageten

Speciellt på kvällarna kan du höra beckasinens spel som låter som en surrande humla eller en bräkande himlaget. Ljudet bildas då den hastigt faller i flykten och de yttersta stjärtfjädrarna börjar vibrera. Honan låter då ofta från marken: "tjick tjick tjick". Vid Kojtasjöns finns flera häckande par.

Enkelbeckasin. Foto: Niclas Ahlberg

Skogssnäppa - den första svalan

Kombinationen småvatten och skog tilltalar skogssnäppan. Den flyger med hastiga vingslag lite svallikt medan den ivrigt lockande låter "tluui-tyi-tluui-tyi". Det finns flera par vid Kojta- och Mellansjön. Den kommer tidigt på våren och i mars/april och häckar i träd, ofta i gamla trastbon

Skogssnäppa. Foto: Niclas Ahlberg

Häger - mästerfiskaren

Den vackra fågeln med det fula och otäcka lätet. Hägern är en långbent, stor fågel som flyger med indragen hals till skillnad från tranan. Den står still långa stunder för att med en blitsnabb rörelse fånga en fisk. Den häckar i stora kolonier, närmast i sjön Salen.

Häger. Foto: Per Darell

Kricka - vår minsta and

Namnet kommer fågelns läte, "krick krick". Hanen har en praktdräkt under våren med vackert färgat huvud i rödbrunt, grönt och gult. Små grupper av krickor kan man se i båda sjöarna på våren. Den häckar gärna på marken i skogsmiljö och ungarna leds till vatten. Ibland kan det bli en lång promenad.

Kricka. Foton: Per Darell