Området runt Kojtasjön och Mellansjön, som ligger ett par kilometer öster om Vislanda samhälle, har länge varit ett omtyckt strövområde. Detta har över tid skapat en god variation av vandringsleder med olika längd.  Eftersom lederna delvis går in i och korsar varandra finns det möjlighet att kombinera flera leder och på så sätt få ännu större variation.

Naturen runt lederna varierar mellan mader och gammal sjöbotten, kulturbygd och odlingsmarker, äldre och yngre skogspartier samt hyggen. Här finns också flera fornlämningar, bl.a ett gravfält från yngre järnåldern.

I området runt sjöarna bedrivs ett certifierat skogsbruk vilket innebär att vissa delar sätts av till naturvård samt att det bedrivs produktion i andra. Det ger en ständig förändring och variation av skogen över tid.

De båda sjöarna är grunda och intilliggande marker flacka vilket får till följd att stränderna lätt översvämmas vid högt vattenstånd, framför allt vintertid och vid snösmältning. Vid dessa tider kan det vara svårt att följa de sjönära lederna. Här finns ett rikt fågelliv, främst vid Kojtasjön, och flera fridlysta växter har påträffats vid båda sjöarna.

Mellansjön är ovanlig såtillvida att det inte finns någon bebyggelse runt sjön. Utmed västra sidan av sjön sträcker sig rester av en grusås. Denna var en gång en del av en längre sammanhängande ås som bildades under istiden, den s.k. Alvestaåsen som sträckte sig från Alvesta i norr, över Oby backar till Gottåsa i söder. Det är dessa grusåsar som förser Vislanda samhälle med vatten.