Vislanda Gamla Prästgård

Söderut från utgångspunkten följer lederna den norra delen av kyrkvägen som ledde fram till Vislanda gamla kyrka. Strax före Prästahålan, eller Åbron som platsen också kallas, löper den samman med den södra kyrkvägen. Här färdades folk från hela socknen för att komma till kyrkan, som då var belägen i parken bakom det hus som nu benämns Gamla Prästgården. Kyrkan som var en liten medeltida byggnad av trä revs ganska omedelbart efter att nya kyrkan i Lindås tagits i bruk 1794. Idag markerar ett kors platsen där kyrkans altare har stått. Här finns också ett par gravar bevarade.

Som flygelbyggnad till Gamla Prästgården står församlingens äldsta byggnad, det gamla ’härbrät’ från 1600-talet.

Trots att den nya kyrkan togs i bruk i slutet av 1700-talet bodde prästen kvar i Gamla Prästgården ända fram till 1937 då den nya prästgården i Lindås hade färdigställts. Därefter var gården arrendegård som ägdes av Växjö stift, men är sedan 2010 i privat ägo.

Vislanda Gamla Prästgård
Vislanda Gamla Prästgård

Torsta säte

Nordost om prästgården ligger ett mindre gravfält som består av tio resta stenar, ett kvadratiskt röse och en järnåldersdös. Platsen kallas traditionellt Torsta eller Tosta säte. Denna grav har troligen anlagts under yngre bronsåldern (1100-500 f Kr) eller möjligen under äldre järnåldern före Kristi födelse.

Endast några tiotal meter sydväst om grafältet finns en kvadratisk 11 x 11 meter stor stensättning också från yngre bronsåldern. Formen är ovanlig eftersom de allra flesta gravrösen från denna tid är runda till formen


Skeppssättningarna

Ett annat större gravfält finns ca en km norr om Gamla Prästgården. Det härrör från järnåldern och omfattar ca 40 synliga fornlämningar. Stensättningar och resta stenar dominerar i antal, men här finns även fyra högar, fem skeppssättningar, två järnåldersdösar, en treudd och en domarring. Troligen finns fler fornlämningar som är dolda under jord.Resestenen

En dryg kilometer norr om skeppssättningarna står en den s.k. resestenen, som redan på 1600-talskartor finns utsatt som gränsmärke mellan Oby och Lästad. Ingen vet om det är naturens nyck som ställt stenen upprätt eller om den är rest av människor.


Domarring

Utefter röda spåret ganska nära den gamla Alvestavägen finns en domarring. Domarringen är markerad med en påle som är vitmålad i toppen.  Domarringar är gravminnesmärken från yngre järnålder. Namnet kan komma av att de också användes som tingsställen.

Skeppssättningarna