Sjöarna och dess omgivning har en rik historia. Inlandsisen och senare landhöjning skapade ett stort sjösystem som under 1800- och 1900-talen kraftigt förändrades av mänskliga ingripanden som tappning och reglering av vattenståndet samt orenat utsläpp från Vislanda samhälle under många år. Detta har lett till relativt små och grunda sjöar som växer igen alltmer. Under 1950-talet badade man fortfarande i framför allt Mellansjön, men på grund av utsläppen ansågs vattnet otjänligt och badande avråddes. Numera anses vattnet tjänligt, men utsläppen har lett till dyiga stränder och bottnar.

Inom området finns flera kulturminnesmärken såsom skeppsättningar och gravfält från järnåldern. Vid Vislanda Gamla Prästgård står ett ’härbrä’ från 1600-talet och i parken bakom huset markerar ett kors platsen för den gamla kyrkan som revs i slutet av 1700-talet.

Under stormen ’Gudrun’ 2005 blev de omgivande skogarna svårt stormhärjade. Såren efter denna storm kommer att finnas kvar under lång tid framöver.