Aktuellt under 2024


Samråd med Växjö stift om skogsbruket

Växjö Stift äger större delen av skogen runt lederna vid Kojtasjön och Mellansjön. Vart femte år ska stiftet genomföra samråd med bl a Kojta- och Mellansjöns förening, som då får möjlighet att framföra sina synpunkter på skogsbruket i området.

Den 18 april 2024 genomfördes ett sådant samråd mellan Växjö stift och Kojta- och Mellansjöns förening. Föreningen representerades av Ingvar Karlsson, Ingrid Bressler och Per Darell (företrädde även Naturskyddsföreningen), som tillsammans med tre företrädare för Växjö stift gick i området vid Mellansjön och diskuterade de åtgärder som stiftet vill genomföra. Det tog ca sex timmar.

Därefter skrev stiftets skogvaktare ett protokoll från samrådet, som föreningen lämnade synpunkter på. Stiftet fattade den 17 maj 2024 beslut om åtgärder som stiftet planerar att genomföra i området under perioden 2024-2028.

Vårt svar till stiftet

Den 17 juni 2024 lämnade Kojta- och Mellansjöns förening nedanstående svar på det beslutet:

Vi har nu i styrelsen för Kojta och Mellansjöns förenings analyserat och diskuterat stiftets beslut avseende skogsbruksåtgärder vid Kojta- och Mellansjön. 

Vi är glada över att vara en part i samrådet och vi uppskattar det gehör vi fått genom åren men känner oss samtidigt besvikna över att våra synpunkter inte fått mer genomslag den här gången och vi tycker det är svårt att utifrån beslutet se hur det kommer att bli efter de angivna åtgärderna. Vi vill därför återigen understryka att vi vill att så mycket som möjligt av de vuxna tallarna får vara kvar. Det gäller särskilt i avdelning 68. Område 68 har öppna ytor som gynnar nattskärrans häckning och födosök. I täta produktionskogar trivs inte nattskärran. Vi genomförde nyligen en nattskärrevandring i närheten av det här området och hade förmånen att även den här gången få höra nattskärrans karakteristiska ljud. Vi vill hänvisa till SOF Birdlifes rekommendation att minst 100 hänsynsträd sparas per hektar för nattskärrans skull och att vindfallna träd lämnas kvar eftersom nattskärran tycker om att uppehålla sig kring gamla lågor. 

Blomkålssvampen finns i skogen vid Mellansjön. Den växer på marken intill stammen på stora och gamla tallar. Det är ytterligare ett skäl att värna tallarna i området. 

För naturupplevelsen är de gamla tallarna särskilt viktiga. ”Skogen och själen” var namnet på vårt gemensamma projekt för några år sedan. Att omvandla tallskogen till en likåldrig tallodling är inte att ta hänsyn till sociala värden. Att behålla frötallarna på åsen är vidare nödvändigt för att gynna den biologiska mångfalden, liksom ökat inslag av lövträd. 

Det är viktigt att stiftet slår vakt om den nationellt fridlysta fleråriga orkidén knärot som växer öster om Mellansjön. Eftersom knäroten saknar egentliga rötter är den beroende av stabila fuktighetsförhållanden och är mycket känslig för uttorkning. Tyvärr finns det djupa diken i närheten av de platser där knäroten finns. Vi önskar också svar på vårt önskemål att utvidga biotopskyddet för att möjliggöra att knäroten kan sprida sig och att värdefull sumpskog återställs genom att lägga igen diken enligt tidigare förslag. 

Vi vill vidare understryka vår förhoppning att stiftet så fort som möjligt förverkligar sina planer på att återställa Kvarnsjön.  

Vi kommer fortsatt följa stiftets skogsbruksåtgärder inom det område som berörs av vandringslederna. Vi kommer också bevaka så att certiferingskraven följs.  

Vi har studerat Växjö stifts dokument på internet om hur skogsbruket på stiftets 48 000 ha skogsmark ska bedrivas och vill särskilt peka på följande text om stiftets skogsbruk: 

”Skogsbruket ska bidra till att skogens biologiska mångfald bevaras, att skogsekosystemens funktioner säkras och att värdefulla kulturmiljöer säkras för framtiden. Vårt skogsbruk ska nå och överträffa de krav som följer av lag och förordning. Skogsbruket på eget markinnehav ska uppfylla kraven i FSC och PRFCTM skogscertifering.” 

Vi kommer att försöka påverka stiftets olika beslutsnivåer så att området kring vandringslederna vid Kojta- och Mellansjön kan fortsätta vara ett uppskattat friluftsområde och att områdets intressanta kulturhistoria med bl a skeppssättningen, gamla kyrkogården och gamla prästgården kan hållas levande. 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Växjö stift i dessa frågor. 

Vislanda 17 juni 2024

Kojta och Mellansjöns förening 

Ingvar Karlsson, ordförande 


NATTSKÄRREVANDRING
En nattskärrevandring genomfördes onsdagen 5 juni vid Mellansjön
Deltagarna fick höra nattskärrans karakteristiska ljud och fick se när vattenfladdermössen vid Åbron var ute och fångade insekter.
Samling vid parkeringen 500 m norr om Kojtet (infart vid gula baracken) .

Kommande aktiviteter

Höstvandring: 22 september 2024. Mer information senare.


Händelser under 2023

Insändare augusti 2023

Värna miljön och rödlistade arterna i Kojtet!

2021 köpte Alvesta kommun ett område i Kojtet med bl a en badplats. Kommunen har sedan dess byggt ut badplatsen till en kommunal badplats. Vislandas hembygdsförening har bidragit med pengar till bryggor.

Vi såg med glädje och tillfredsställelse att kommunen köpte området istället för att det skulle bli föremål för privat exploatering. Badplatsen har blivit populär och uppskattad av Vislandaborna och andra.

Miljön kring badplatsen består av sådana värden som det finns all anledning att värna och slå vakt om. Där har redan påträffats 27 arter av bin och 83 arter av skalbaggar. Äldre sandtäkter har ofta höga naturvärden, bland annat därför att många bin bygger i sanden. Området kring badplatsen i Kojtet kan bli ett biparadis.

Kombinationen med vattnet höjer naturvärdet ytterligare och gör att det i strandkanten växer flera intressanta växter, varav två är rödlistade. Flera fågelarter, varav några är rödlistade, häckar i området. Den numera ovanliga backsvalan söker regelbundet föda över badplatsen. Det vore en stor naturvårdsgärning att skapa möjligheter för den att häcka i detta område.

Sammanlagt har ett 30-tal rödlistade arter iakttagits vid badplatsen. De flesta sandtäkter i kommunen har planterats igen men i Kojtet finns nu en möjlighet skapa och slå vakt om en unik miljö!

I närheten av badplatsen finns populära vandringsleder som ingår i ett nät av flera vandringsleder av olika längd runt Kojtasjön och Mellansjön. Dessa sköts och underhålls på ideell basis av Kojta- och Mellansjöns förening. Denna förening vill skapa en led även runt badplatsen i Kojtet och uppmärksamma de natur- och miljövärden som finns där.

Vad som nu oroar oss är att det dykt upp en privat intressant som vill köpa delar av området vid badplatsen i Kojtet för att bedriva kommersiell verksamhet och hyra ut ställplatser för husbilar. Det har nämnts att det ska ske en stegvis utbyggnad till cirka 40 uppställningsplatser samt servicehus mm. Kommunen utreder nu frågan och politikerna kommer inom kort att ta ställning till eventuell försäljning.

Området, som är tänkt att användas för uppställningsplatserna, består av gles tallskog. Denna är ett viktigt komplement till de öppna sandytorna. I tallskogen kan bin och andra insekter hitta boplatser och föda.

Badsäsongen infaller under en relativt kort period sommartid då häckande fåglars ungar har lämnat boet. Men skulle det bli uppställningsplatser för husbilar i området förlängs säsongen och därmed ökar risken för störningar av fågellivet.

Vi anser att det vore ett stort misstag av kommunen att avhända sig delar av området i Kojtet, man skulle därmed förlora vad man uppnådde genom att köpa området. Ekonomiskt skulle det vara en liten affär för kommunen men det skulle innebära att privata ekonomiska intressen börjar äta sig in i området och kommunen kan inte styra vart det sedan tar vägen på lång sikt.

Vi vill därför på det bestämdaste avråda kommunen från att sälja delar av området runt badplatsen i Kojtet. Värna den unika miljö och de rödlistade arter som finns där! Satsa på en fortsatt utveckling av området och ta fram en skötselplan för det! Satsa på ett fortsatt aktivt friluftsliv runt Kojta- och Mellansjön!

Naturskyddsföreningen i Alvesta, Per Darell

Kojta- och Mellansjöns förening, Ingvar Karlsson, ordförande