Aktuellt

Detta händer under 2024


NATTSKÄRREVANDRING

Onsdagen 5 juni kl 22.00

Samling vid parkeringen 500 m norr om Kojtet (infart vid gula baracken) .

Vi samlas vid 22-tiden och inväntar skymningen. Tag med egen fika. Vi ställer 
upp en grill för dem som vill grilla. Därefter rör vi oss i närområdet och hoppas 
få höra nattskärrans karakteristiska ljud. Vi går också till Åbron för
att se när vattenfladdermössen är ute och flyger för att fånga insekter.

Föreningen ser Dig gärna som medlem i föreningen och att Du på så sätt
stöttar vår verksamhet.

Medlemsavgiften , enskild 75 kr/år och familj 100 kr/år, kan Du sätta in på
bankgiro 5864-2562 eller swisha till 1232066108.


Läs mer om området och lederna på kojtamellan.se


Kommande aktiviteter

Höstvandring: 22 september 2024
Händelser under 2023


Insändare augusti 2023

Värna miljön och rödlistade arterna i Kojtet!

2021 köpte Alvesta kommun ett område i Kojtet med bl a en badplats. Kommunen har sedan dess byggt ut badplatsen till en kommunal badplats. Vislandas hembygdsförening har bidragit med pengar till bryggor.

Vi såg med glädje och tillfredsställelse att kommunen köpte området istället för att det skulle bli föremål för privat exploatering. Badplatsen har blivit populär och uppskattad av Vislandaborna och andra.

Miljön kring badplatsen består av sådana värden som det finns all anledning att värna och slå vakt om. Där har redan påträffats 27 arter av bin och 83 arter av skalbaggar. Äldre sandtäkter har ofta höga naturvärden, bland annat därför att många bin bygger i sanden. Området kring badplatsen i Kojtet kan bli ett biparadis.

Kombinationen med vattnet höjer naturvärdet ytterligare och gör att det i strandkanten växer flera intressanta växter, varav två är rödlistade. Flera fågelarter, varav några är rödlistade, häckar i området. Den numera ovanliga backsvalan söker regelbundet föda över badplatsen. Det vore en stor naturvårdsgärning att skapa möjligheter för den att häcka i detta område.

Sammanlagt har ett 30-tal rödlistade arter iakttagits vid badplatsen. De flesta sandtäkter i kommunen har planterats igen men i Kojtet finns nu en möjlighet skapa och slå vakt om en unik miljö!

I närheten av badplatsen finns populära vandringsleder som ingår i ett nät av flera vandringsleder av olika längd runt Kojtasjön och Mellansjön. Dessa sköts och underhålls på ideell basis av Kojta- och Mellansjöns förening. Denna förening vill skapa en led även runt badplatsen i Kojtet och uppmärksamma de natur- och miljövärden som finns där.

Vad som nu oroar oss är att det dykt upp en privat intressant som vill köpa delar av området vid badplatsen i Kojtet för att bedriva kommersiell verksamhet och hyra ut ställplatser för husbilar. Det har nämnts att det ska ske en stegvis utbyggnad till cirka 40 uppställningsplatser samt servicehus mm. Kommunen utreder nu frågan och politikerna kommer inom kort att ta ställning till eventuell försäljning.

Området, som är tänkt att användas för uppställningsplatserna, består av gles tallskog. Denna är ett viktigt komplement till de öppna sandytorna. I tallskogen kan bin och andra insekter hitta boplatser och föda.

Badsäsongen infaller under en relativt kort period sommartid då häckande fåglars ungar har lämnat boet. Men skulle det bli uppställningsplatser för husbilar i området förlängs säsongen och därmed ökar risken för störningar av fågellivet.

Vi anser att det vore ett stort misstag av kommunen att avhända sig delar av området i Kojtet, man skulle därmed förlora vad man uppnådde genom att köpa området. Ekonomiskt skulle det vara en liten affär för kommunen men det skulle innebära att privata ekonomiska intressen börjar äta sig in i området och kommunen kan inte styra vart det sedan tar vägen på lång sikt.

Vi vill därför på det bestämdaste avråda kommunen från att sälja delar av området runt badplatsen i Kojtet. Värna den unika miljö och de rödlistade arter som finns där! Satsa på en fortsatt utveckling av området och ta fram en skötselplan för det! Satsa på ett fortsatt aktivt friluftsliv runt Kojta- och Mellansjön!

Naturskyddsföreningen i Alvesta, Per Darell

Kojta- och Mellansjöns förening, Ingvar Karlsson, ordförande