Kojtasjörundan

Gulvit markering, längd ca 4,5 km

Strax söder om välkomststavlan delar leden på sig. Om du väljer att gå till vänster kommer du snart fram till den gamla stenvalvsbron vid Prästahålan. Fortsätt över gångbron och tag omedelbart till höger. Stigen går här genom ett område som stormfälldes 2005. Den fortsätter över landsvägen mellan Vislanda och Ströby och följer sedan Kojtasjöns östra strand, där man på flera ställen kan se spår av strandlinjen före tappningen på 1830-talet. Söder om sjön går stigen genom Prästagårdsmaden, som vid högt vattenstånd kan vara svår att gå utan stövlar. Spänger har lagts ut på de områden som är mest sanka.

Efter att ha passerat gångbron över Hönetorpsån kommer du snart in i ett skogsparti för att sedan återigen vika in på en stig som går över relativt sankt område. Stigen går sedan bakom en industrianläggning, kommer in i ett skogsparti innan den åter korsar landsvägen för att komma tillbaka till utgångspunkten.

Kojtasjön har ett rikt fågelliv och här finns också flera sällsnta växter. Under juli och augusti kan man hitta den fridlysta klockgentianan, framför allt vid sjöns södra och östra stränder, liksom flera andra mindre vanliga växter.

Gården Kojtet på sjöns västra sida var tidigare dagsverkstorp under Oby. Om gården gett namn åt sjön, eller tvärtom, vet vi inte. Både Kojtet och Kojtasjön finns upptagna på 1600-talskartor.

Kojtasjön är en mycket grund sjö. Vid lågvatten överstiger vattendjupet knappast en meter. De flesta marker (mossar, myrar, kärr) är numera utdikade. Detta gör att vattennivån fort stiger efter nederbörd.